Đang cập nhật

06/03/2024 276 0
Thực hiện Chương trình hợp tác số 910/CTrHT-SVHTTDL ngày 31/3/2023 về phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025 và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 07/02/2024 về Triển khai nhiệm vụ năm 2024 thực hiện Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước.

Sample Plan