Nhà hàng Lũy Tre Xanh

999 Trường Chinh, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam Thành phố Đồng Xoài,
nhahangluytrexanh@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng Lũy Tre Xanh

999 Trường Chinh, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam

Những điểm lân cận

Bản đồ